ระบบข่าวประชาสัมพันธ์อัตโนมัติ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
(The Information System of SatriNakhonsawan School)
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ฟังก์ชั่น

พัฒนาระบบนี้โดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไอซีที โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
พัฒนาเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔