โรงเรียนสตรีนครสวรรค์หน้าแรก
 
       ชื่อ  -  สกุล      ปี พ.ศ. ที่ดำรงตำแหน่ง
1.
  ครูมาลี    พ.ศ.  2455  -  2456
2.
  ครูจ๋วน   กิจวรวัฒน์    พ.ศ.  2456  -  2465
3.
  ครูลาภ   มานะเศวต    พ.ศ.  2465  -  2466
4.
  ครูมานพ   สุวรรณเกษร    พ.ศ.  2466  -  2466  
5.
  ครูน้อม   กสิรักษ์    พ.ศ.  2466  -  2470
6.
  อาจารย์ใหญ่ ตาบทิพย์   รัตนวราหะ    พ.ศ.  2470  -  2480
7.
  อาจารย์ใหญ่ เติมมา   ณ  มหาไชย    พ.ศ.  2480  -  2502
8.
  ผู้อำนวยการ ไพฑูรย์   เที่ยงศิริ    พ.ศ.  2502  -  2521
9.
  ผู้อำนวยการ พะเยีย   อุทยานิน    พ.ศ.  2521  -  2524
10.
  ผู้อำนวยการ พวงเพชร   ธนะเพทย์    พ.ศ.  2524  -  2538
11.
  ผู้อำนวยการ เพ็ญศรี   พืชพันธ์    พ.ศ.  2539  -  2542
12.
  ผู้อำนวยการ บุบผา   เสนาวิน    พ.ศ.  2543  -  2546
13.
  ผู้อำนวยการ วิวัฒน์   อนิวรรตกูล    พ.ศ.  2546  -  2549
14.
  ผู้อำนวยการ ปรีชา   ทานะมัย    พ.ศ.  2549  -  2553
15.
  ผู้อำนวยการ ดร.วินัย   ทองมั่น    พ.ศ.  2553  -  2556
16.
  ผู้อำนวยการ จุไรรัตน์ มณีรัตน์    พ.ศ.  2557  -  2560
17.
  ผู้อำนวยการ สุดสวาท ยังแจ่ม    พ.ศ.  2560  - 2563
18.
   ผู้อำนวยการ ชาญชัย ชนิดสะ   พ.ศ.  2563  - 2566
19
   ผู้อำนวยการ ไพบูลย์ เขียนประเสริฐ   พ.ศ.  2566  - ปัจจุบัน
     

 

 

Satri Nakhonsawan School 2008 . All rights reserved . Best view with 1024*768 Screen Display Resolution
© 2008[sns] Corporation. All rights reserved.