โรงเรียนสตรีนครสวรรค์หน้าแรก | Home
Staff of Personnel Administration.
 
 


Vice Director

 สำนักงานกลุ่มบริหารบุคคล
       
กลุ่มงานบุคคล
นางสาวฐิตินันท์ แป้นทอง
       
กลุ่มงานกิจการนักเรียน
=> งานระบบช่วยเหลือนักเรียน
       
       
=> งานพัฒนาวินัยและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน
       
=> งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
       
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนานักเรียน
=> งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
       

=>งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

       
คณะสี
คณะไพจิตรเวหาส
คณะโอภาสรวี
คณะรัศมีดารา
คณะจันทราอำไพ
คณะมาลัยพิรุณ
ระดับชั้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่มา คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ที่ 203/2557 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2557
ปรับปรุง 30 กรกฎาคม 2557
Satri Nakhonsawan School 2008 . All rights reserved . Best view with 1024*768 Screen Display Resolution
© 2008[sns] Corporation. All rights reserved.