โรงเรียนสตรีนครสวรรค์หน้าแรก | Home
 
 

Mr.Daung Khumchana

Senior Professional Teacher acting Vice Director.

สำนักงานกลุ่มบริหารกิจการพิเศษ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
น.ส.สลิลทิพย์ จิตชุ่ม
น.ส.ดารัตน์ เหลืองแดง
นายวานิช ยาเพ็ชรน้อย

น.ส.พรพรรณ สินธุพรหม

นางฐานีดา คำเฉลียว
นางสาวนันทกา เดชสนธิ
นางกุสุมา ศิริ
นางอัญชนา หลำนุ้ย
นายวสัตน์ เพ็งเที่ยง
น.ส.วสุกัญญา เมฆอรุโรทัย
นางสุฑิรา ทองเงิน
นายวิบูลย์ โพธิ์ศรี
นายบุญเลย วรรณภาค
พิพิธภัณฑ์พืช
       
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติบึงบอระเพ็ด
       
ศูนย์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
นายวสันต์ เพ็งเที่ยง
นายสุริโยทัย เมืองมา
นายวิศรุต ปาวงค์
       
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นางชีวรัตน์ ตั้งพิสิฐโยธิน
นายชญาณัฐ รอดสัตถา
       

น.ส.ณัฐศศิ สุขแสงดาว

น.ส.ธัญนภัทร์ ธนจารุจิรนันท์

       
นางสาววรรณิกา บัวระบัด
น.ส.แพรวนิด อยู่เกียรติกุล
นายวิศรุต ปาวงค์
       
ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
       

นายรัตนพล ปานศรีแก้ว

       
ศูนย์การเรียนแบบพึ่งตนเอง (SEAR)
น.ส.นิภานันท์ ทองน้อย
       
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
     
ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC)
       
สำนักงาน เอ เอฟ เอส เขตนครสวรรค์
นางพจนาถ อ่องลออ
       
ศูนย์กิจกรรมแนะแนว
นางสุนันทา มีแสง
       
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
       
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร
       
คณะทำงานศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา

ที่มา
1. คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ที่ 132/2557 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557

Satri Nakhonsawan School 2008 . All rights reserved . Best view with 1024*768 Screen Display Resolution
© 2008[sns] Corporation. All rights reserved.