สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีนครสวรรค์


               ความคิดที่จะจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีนครสวรรค์  เป็นผลสืบเนื่องมาจากอาจารย์ไพฑูรย์  เที่ยงศิริ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
์ และอาจารย์พวงเพชร  ธนะเพทย์  ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ฝ่ายวิชาการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์  ได้ปรึกษากันและมีความเห็นว่าโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
 ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลา 64 ปีแล้ว มีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันจำนวนมากแล้ว  แต่ยังไม่มีแหล่งรวมบรรดาศิษย์เก่าเหล่านี้  สมควรจะจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า
 ซึ่งได้เรียนถามความเห็นจาก  คุณนิตยา  นรัตถรักษา ภริยาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ในขณะนั้น  ท่านมีความเห็นสอดคล้องยินดีสนับสนุนและตอบรับ
 คำเชิญดำรงตำแหน่งนายกสมาคม  หลังจากนั้น  อาจารย์พวงเพชร  ธนะเพทย์ ได้ดำเนินการเชิญบรรดาศิษย์เก่ามาร่วมประชุมปรึกษาหารือเรื่องนี้เป็นครั้งแรก
 ในวันที่ 21 มีนาคม 2520  ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์  และขอจดทะเทียนเป็นสมาคม  เมื่อ วันที่ 21 เมษายน 2520

            วัตถุประสงค์ของสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
                         1. เพื่อเป็นศูนย์กลางส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ  และเศรษฐกิจให้แก่โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
                         2. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ
                         3. เพื่อส่งเสริมมิตรภาพและสวัสดิภาพ  ตลอกจนสวัสดิการของสังคม
                         4. เพื่อเป็นศูนย์กลางแปลกเปลี่ยนความรู้  ความคิกเห็นและปราะสบการณ์ระหว่างสมาชิก
                         5. เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับเผยแพร่ข่าวสาร  ความเคลื่อนไหวต่างๆ ของสังคม
                         6. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับโรงเรียนสตรีนครวรรค์
                         7. เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และการกุศลทั่วไป
                         8. ไม่เกี่ยวกับการเมือง         

 

คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
ครั้งที่ 2/2565 วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565


ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1

ทพญ.เนาวรัตน์ หวังปรีดาเลิศกุล

ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

2

คุณชาญชัย ชนิดสะ

ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

3

คุณสมกมล วรรณทอง

ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

4

คุณสุวิมล สีคง

ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

5

คุณธัญญณรัชกร  ศิริอริยะชัย

ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

 

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1

ดร.บุศรา เชื้อดี

นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

2

คุณรัศมีมาศ ศุภศิลป์

อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คนที่ 1

3

คุณนิวัฒน์  วิทยารักษ์

อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คนที่ 2

4

คุณกนกวรรณ สุวรรณรัตน์

เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

5

คุณสุจิตรา กลั่นทอง

ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

6

คุณทัศนีย์ ยมนา

ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

7

คุณนิรมล พลญาพิพัฒน์

ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

8

คุณณิณญพัทท์ วงศ์เกียรติ์ขจร

นายทะเบียนสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

9

คุณวรุณยุพา วิยาภรณ์

ผู้ช่วยเหรัญญิกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

10

คุณอรุณศรี จงษ์วิเนษศาสตร์

ผู้ช่วยเหรัญญิกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

11

คุณเสาวลักษณ์ เอี่ยมพันธ์

ประชาสัมพันธ์สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

12

ดร.ปริณ์ยาวาท เจริญโชติกาญจน์

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

13

คุณรจนา สุรวัฒนานันท์

ฝ่ายจัดหาทุนสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

14

คุณนิภา สุพิชญางกูร

ผู้ช่วยฝ่ายจัดหาทุนสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

15

คุณประสงค์ สายหยุด

กรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

16

คุณนันทิมา เขียวทอง

กรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

17

คุณสุนทรี ปุรณมณิวิวัฒน์

กรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

18

คุณสมศรี นิลเกษม

กรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

19

คุณกิตติมา แจ่มปัญญา

กรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

20

คุณกมลพร เพชรพงษ์

กรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

21

คุณนิชาพร เพชรพงษ์

กรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

22

คุณสุดคนึง เลี้ยงสุก 

กรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

23

คุณอุมารัตน์ ห้วยหงษ์ทอง                               

กรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

24

คุณวรษา นรการกษิดิศ                                 

กรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

25

คุณพนิตา ชะรัตรัมย์ 

กรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

26

พ.ต.ท.รัชนีวรรณ  สงัด

กรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

27

คุณศิริมล พึ่งเจียม

กรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

28

คุณพิมพ์วรา รัชตะฐานุพงศ

กรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

29

คุณชยุต  ปิ่นทอง

กรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

30

คุณสุนันทา  แตงสาขา

กรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

 
Satri Nakhonsawan School 2008 . All rights reserved . Best view with 1024*768 Screen Display Resolution
© 2008[sns] Corporation. All rights reserved.