สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีนครสวรรค์


               ความคิดที่จะจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีนครสวรรค์  เป็นผลสืบเนื่องมาจากอาจารย์ไพฑูรย์  เที่ยงศิริ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
์ และอาจารย์พวงเพชร  ธนะเพทย์  ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ฝ่ายวิชาการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์  ได้ปรึกษากันและมีความเห็นว่าโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
 ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลา 64 ปีแล้ว มีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันจำนวนมากแล้ว  แต่ยังไม่มีแหล่งรวมบรรดาศิษย์เก่าเหล่านี้  สมควรจะจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า
 ซึ่งได้เรียนถามความเห็นจาก  คุณนิตยา  นรัตถรักษา ภริยาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ในขณะนั้น  ท่านมีความเห็นสอดคล้องยินดีสนับสนุนและตอบรับ
 คำเชิญดำรงตำแหน่งนายกสมาคม  หลังจากนั้น  อาจารย์พวงเพชร  ธนะเพทย์ ได้ดำเนินการเชิญบรรดาศิษย์เก่ามาร่วมประชุมปรึกษาหารือเรื่องนี้เป็นครั้งแรก
 ในวันที่ 21 มีนาคม 2520  ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์  และขอจดทะเทียนเป็นสมาคม  เมื่อ วันที่ 21 เมษายน 2520

            วัตถุประสงค์ของสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
                         1. เพื่อเป็นศูนย์กลางส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ  และเศรษฐกิจให้แก่โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
                         2. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ
                         3. เพื่อส่งเสริมมิตรภาพและสวัสดิภาพ  ตลอกจนสวัสดิการของสังคม
                         4. เพื่อเป็นศูนย์กลางแปลกเปลี่ยนความรู้  ความคิกเห็นและปราะสบการณ์ระหว่างสมาชิก
                         5. เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับเผยแพร่ข่าวสาร  ความเคลื่อนไหวต่างๆ ของสังคม
                         6. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับโรงเรียนสตรีนครวรรค์
                         7. เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และการกุศลทั่วไป
                         8. ไม่เกี่ยวกับการเมือง         

ทพญ.เนาวรัตน์ หวังปรึดาเลิศกุล
ประธานนายกสมาคมศิษย์เก่า
       

        คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ปีพ.ศ.2562

ที่

รายชื่อ

ตำแหน่ง

1.

ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ

ประธานที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่า

2.

นางจิตรา หมีทอง

กรรมการที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่า

3.

นางสาวสุดสวาท ยังแจ่ม

กรรมการที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่า

4.

นางสมกมล วรรณทอง

กรรมการที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่า

5.

นายชาญณรงค์ ปานเลิศ

กรรมการที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่า

6.

นายบรรยวัสถ์ ศิริอริยะชัย

กรรมการที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่า

7.

นายดวง คุ้มชนะ

กรรมการที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่า

        คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ปีพ.ศ.2562

ที่

รายชื่อ

ตำแหน่ง

1.

ทพญ.เนาวรัตน์ หวังปรึดาเลิศกุล

ประธานนายกสมาคมศิษย์เก่า

2.

ดร.บุศรา เชื้อดี

อุปนายกคนที่ 1

3.

นางทิพย์วรรณ อยู่เกษม

อุปนายกคนที่ 2

4.

นางณิณญพัทท์  วงศ์เกียรติขจร

นายทะเบียน

5.

นางสาวศุภลักษณ์   หมีอิ่ม

ผู้ช่วยนายทะเบียน

6.

นางเสาวนิตย์  ปิยวาทะศิลป์

เหรัญญิก

7.

นางวรุณยุพา  วิยาภรณ์

ผู้ช่วยเหรัญญิก

8.

นางรัศมี ศุภศิลป์

ผู้ช่วยปฏิคม

9.

นางศิริเพ็ญ คำภิรานนท์

ผู้ช่วยปฏิคม

10.

นางจันจิรา ดั่นเจริญ

ผู้ช่วยปฏิคม

11.

นางสาวเสาวลักษณ์   เอี่ยมพันธ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

12.

นางสาวพัชรี  โอชารส

ผู้ช่วยฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

13.

ดร.ปาริญาวาท เหล่าเขตร์การ

ผู้ช่วยฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

14.

นางนิภา   สุพิชญางกูร

ฝ่ายจัดหาทุน

15.

นางรถจนา สุรวัมนานันท์

ผู้ช่วยฝ่ายจัดหาทุน

16.

นางสมลักษณ์ คุ้มชนะ

ผู้ช่วยฝ่ายจัดหาทุน

17.

นางสุวิมล สีคง

เลขาธิการ

18.

นางกนกวรรณ สุวรรณรัตน์

ผู้ช่วยเลขาธิการ

19.

นางสาวคชาภรณ์ ทับคลอง

ู้ช่วยเลขาธิการ

20.

นางนันธิมา  เขียวทอง

กรรมการ

21.

นางสาวนภรัตน์ ลี้พวงทอง

กรรมการ

22.

แพทย์หญิงพิมพ์เพชร สุขุมาลไพบูลย์

กรรมการ

23.

นางสุดคะนึง เลี้ยงสุข

กรรมการ

 

 

 

 

 

 

 
 
Satri Nakhonsawan School 2008 . All rights reserved . Best view with 1024*768 Screen Display Resolution
© 2008[sns] Corporation. All rights reserved.