โรงเรียนสตรีนครสวรรค์หน้าแรก
        
มูลนิธิการศึกษาสตรีนครสวรรค์
มูลนิธิโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
            1.ความเป็นมาของมูลนิธิโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
                         ณ  โอกาสที่โรงเรียนสตรีนครสวรรค์  ได้ก่อตั้งมาครบ 60 ปี เมื่อ  พ.ศ.2516  โรงเรียนมีความเจริญขึ้นทุกปี  สมควรจะได้จัดงานฉลองใน
 วาระนี้  และจัดทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนด้วยการที่ได้บริหารโรงเรียนมานาน  ได้พบอุปสรรคสำคัญที่ทำให้นักเรียนต้องจากโรงเรียนก่อน
 เรียนจบ คือ  ปัญหาเศรษฐกิจ น่าจะหาเงินจำนวนหนึ่งกองทุนเป็นมูลนิธิ  เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนแต่สามารถเรียนได้สำเร็จชั้นมัธยมศึกษา  เมื่อร่วมปรึกษา
 กับคณะครูก็ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่ง  และเห็นว่างานนี้จะสำเร็จด้วยความช่วยเหลือร่วมมือจากศิษย์เก่า
                         เมื่อเชิญศิษย์เก่ามาประชุมเสนอความคิดเห็นนี้ก็ได้รับการสนับสนุนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2516 จึงได้จัดงาน
 "สตรีนครสวรรค์รำลึก" ขึ้นเป็นงานชมรมศิษย์เก่าได้ทุนจากการจัดงานนี้  41,350 บาท (ไม่หักค่าใช้จ่าย) และได้รับเงินบริจาคศิษย์เก่า  นักเรียนปัจจุบันและ
 ผู้มีจิตศรัทธา  รวมเป็นเงิน 97,533.50 บาท  ต่อมาได้รับเงินจากคณะครูและผู้ปกครองนักเรียนและเงินรายได้พิเศษสมทบได้เงินรวมทั้งสิ้น  208,640 บาท
                         จากนั้น ได้ประชุมยกร่างตราสาร  และเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2517  ได้ยื่นเรื่องขออนุญาตจดทะเบียนเป็นมูลนิธิ  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
 นครสวรรค์ได้อนุญาตให้จัดตั้งเป็นมูลนิธิได้ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2517  ขณะนี้มูลนิธิโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

            2. จุดมุ่งหมายของมูลนิธิโรงเรียนสตรีนครสวรรค์   ได้แบ่งเงินผลประโยชน์ออกเป็น 2 ส่วน
                         2.1 เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ที่ขาดแคลน  ความประพฤติดี  ตั้งใจเรียน
                         2.2 เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนอื่นๆ ในจังหวัดนครสวรรค์ (หรือบุตรศิษย์เก่า) ที่ขาดแคลน  ความประพฤติดี

            3. เงินทุนของมูลนิธิโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
                         ปัจจุบันได้นำดอกเบี้ยที่ได้  เป็นเงินทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์  และนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาที่
 มีขนาดเล็กตามจุดประสงค์ที่วางไว้
      
            4. ประโยชน์ที่ได้รับจากมูลนิธิโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
                         4.1 เป็นแหล่งให้ผู้มีใจกุศลที่คิดจะทำบุญ  เพื่อการศึกษาของเด็กได้มาทำบุญ
                         4.2 เป็นแหล่งรับเมตตาจิตจากศิษย์เก่าของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ต่อสถาบันกาศึกษา  เพื่อให้แก่นักเรียนปัจจุบันร่วมสถาบัน

            5. ประธานมูลนิธิโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คือ คุณฉวี  โละวณิช ปัจจุบันได้ถึงแก่กรรมไปแล้ว และนายวิวัฒน์  อนิวรรตกูล 
 รองประธานมูลนิธิฯ  ทำการแทนประธานมูลนิธิโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
 
Satri Nakhonsawan School 2008 . All rights reserved . Best view with 1024*768 Screen Display Resolution
© 2008[sns] Corporation. All rights reserved.