โรงเรียนสตรีนครสวรรค์หน้าแรก
รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

 

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

1.

ดร.วินัย ทองมั่น

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

2.

นายธีระธร  อรัญมิตร

กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

3

นางณิณญพัทท์ วงศ์เกียรติ์ขจร

กรรมการผู้แทนครู

4.

อาจารย์ศุภณัฐ  เขียวมณี

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

5.

ดร.บุศรา เชื้อดี    

กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

6.

พระมหาตรีเนตร   อริญชโย (วัดวรนาถบรรพต)

กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

7.

พระครูนิวุตถ์คีรีพิทักษ์ (ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์)

กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

8.

นายเผชิญ พวงสมบัติ

กรรมการผู้แทนปกครองส่วนท้องถิ่น

9.

รศ.ดร.วราภรณ์  รุ่งเรืองกลกิจ     

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

10.

ผศ.ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

11.

ดร.เกษม เป้าศรีวงษ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

12.

ทพญ.เนาวรัตน์  หวังปรีดาเลิศกุล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

13.

นายพรสวัสดิ์ บุญยิ่ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

14.

นายรังสรรค์  โพธิ์แก้ว

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

15.

นายชาญชัย  ชนิดสะ

กรรมการและเลขานุการ

 
 
Satri Nakhonsawan School 2008 . All rights reserved . Best view with 1024*768 Screen Display Resolution
© 2008[sns] Corporation. All rights reserved.