นางสาวนุชนาฏ  ยศปัญญา เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการระบบสื่อสาร ออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
2 เมษายน 2558 หลักสูตร “Infographic สำหรับสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 1
อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2559

รองฯ ดวง  คุ้มชนะ พร้อมคณะครู เข้าประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการ และนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4 ณ สำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า)
พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ณ ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก

ผอ.จุไรรัตน์  มณีรัตน์ รองฯ ดวง  คุ้มชนะ และคณะทำงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ร่วมจัดนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น เนื่องในวันพืชมงคล
ณ พระราชวังสวนจิตรลดา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559

 

ผอ.จุไรรัตน์  มณีรัตน์ รองฯ ดวง  คุ้มชนะ และคณะทำงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4 ณ สำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) พระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ

องค์ประกอบที่ 5  นางนันทวัน  บุญงาม  และ นางจันทร์เพ็ญ  ช่างเภา นำเสนอการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์ องค์ประกอบที่ 5 จบด้วยแหล่ โดย เด็กหญิงอทิตยา  ภุมมา ณ สำนักพระราชวังสวนรื่นฤดี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559

ดูงาน  คณะครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม จำนวน 10 คน ได้เข้าศึกษาดูงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ เพื่อนำไปพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559
ผอ.จุไรรัตน์  มณีรัตน์ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการบริหารงานวิชาการและหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมุทรปราการที่มาศึกษาดูงาน โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ และงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559

 

ประชุมสมาชิก รองฯ บุญช่วย  เพชรสัมฤทธิ์ เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (กลุ่มจังหวัดนครสวรรค์) ณ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559

 

วันพืชมงคล  โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ร่วมจัดนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่น
เนื่องในวันพืชมงคล ณ พระราชวังสวนจิตรลดา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559

 

นิทรรศการระดับภูมิภาค โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4 หวนดูทรัพย์สิ่งสินนคร 
ณ สำนักประราชวัง (สนามเสือป่า) พระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ

น.ส.จุไรรัตน์  มณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์และคณะครูให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณะครูโรงเรียนจอมทอง จ.เชียงใหม่ ในโอกาสที่มาศึกษาดูงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
เมื่อวันเสาร์ที่ ๗ และวันอาทิตย์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๐ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยมีท่าน ผอ.จุไรรัตน์ มณีรัตน์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ร่วมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ที่เป็นทั้งวิทยากร และคณะผู้ดำเนินงาน ด้วยทุกคนตระหนักถึงความสำคัญต่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และทรัพยากร
ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริบางประการเกี่ยวกับ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช "การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควร ใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะทำการ ศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะทำให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว"
ในการอบรมครั้งนี้ ได้ให้นักเรียนทุกคนเลือกต้นไม้ในบริเวณโรงเรียน สำหรับดูแลตลอดระยะเวลาการศึกษา คนละ ๑ ต้น เพื่อให้นักเรียนเกิดความผูกพัน ความรักต่อต้นไม้ที่ตนเองดูแล ได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่า ประโยชน์ ความสวยงามและขยายไปสู่ภายนอกโรงเรียน อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณ ต่อไป