สตรีนครสวรรค์ สรรค์สร้างคนดี มีวิชาความรู้ ก้าวสู่สากล บนความพอเพียง
แบบฟอร์มกลุ่มบริหารวิชาการ

 

 
- บันทึกข้อความ
แบบรายงานผลการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษารายงาน-สพม.นว.
แบบรายงานการแลกเปลี่ยนชั่วโมงสอน-สน.-วิชาการ-14-ฉบับปรับปรุง
แบบรายงานการเดินทางไปราชการ
แบบคำร้องขอผ่อนผันการสอบ-สน.นักเรียน-5
แบบขออนุญาตให้เวลาเรียนกับนักเรียน-สน.วิชาการ-21
แบบขออนุญาตผู้ปกครองใช้นำนักเรียนจัดกิจกรรมต่างจังหวัด-ค้างคืนและไม่ค้างคืน
แบบขออนุญาตผู้ปกครอง-ใช้จัดกิจกรรมในโรงเรียน-หรือในจังหวัดนครสวรรค์-ไม่ค้างคืน
แบบขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาแบบไม่ค้างคืน
แบบขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาแบบค้างคืน
ตัวอย่างรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
งานทะเบียน
- แบบคำร้องขอเปลี่ยนชื่อนามสกุลและที่อยู่
- แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง
- แบบขอใบแสดงผลการเรียนภาษาอังกฤษ
- แบบขอเอกสารการศึกษากรณีจบการศึกษาแล้ว
- ตารางวิเคราะห์ข้อสอบ
 
 
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 
อาคาร 2 โอภาสรวี ชั้น 2 เลขที่ 312 ถ. สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 
โทร. 0-5622-1207 ต่อ 103 หรือ 151 แฟกซ์ 0-5622-1207 ต่อ 201 
Copy©2011-2012 Satri Nakhonsawan School. All right Reserved.