โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ หน้าแรก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์ม แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มบริหารวิชาการ

 
1. แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ (วิชาพื้นฐาน)
2. แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ (วิชาเพิ่มเติม)
3. ส่วนประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ (วิชาการ1-วิชาการ6)
4. ปฏิทินการส่งแผนและส่งผลการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้
5. ระบบการตรวจและส่งผลการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้

5.1-บันทึกข้อความการส่งและตรวจแผนการสอน

5.2-แบบลงชื่อส่งแผนการจัดการเรียนรู้

5.3-แบบสรุปผลการตรวจแผนฯ

5.4-แบบส่งรายชื่อครูไม่ส่งแผนการจัดการเรียน

แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้-2-2566
บันทึกข้อความส่งแผนการสอน
คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์เทอม2ปีการศึกษา

 

กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 
อาคาร 2 โอภาสรวี ชั้น 2 เลขที่ 312 ถ. สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 
โทร. 0-5622-1207 ต่อ 103 หรือ 151 แฟกซ์ 0-5622-1207 ต่อ 201 
Copy©2011-2012 Satri Nakhonsawan School. All right Reserved.