สตรีนครสวรรค์ 1 ใน 100 โรงเรียนคุณภาพสากล :: To make Satri Nakhonsawan one of top one hundred universal quality schools in Thailand.
:: สตรีนครสวรรค์ ::
:: กลุ่มสาระการเรียนรู้ ::
  • ข่าวประกาศ
  • คนเก่งศรีอัจฉราลัย
  • ปฏิทินการศึกษา

16-9-2013 คณะกรรมการพิจารณาคำร้องของนักเรียนที่ขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/56 งานวัดผล
18-9-2013 ครูประจำวิชาส่งรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน “ร” เพราะขาดส่งงาน เพื่อขออนุมัติต่อผู้บริหารสถานศึกษา งานวัดผล
20-9-2013 -ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/56 -ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน “ร”เพราะขาดส่งงาน งานวัดผล

23-9-2013 23 - 27 กันยายน สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/56 งานวัดผล
25-9-2013 ครูประจำวิชาส่งผลสอบ (ปพ.5) ที่สอบเมื่อ 25 ก.ย.56 งานวัดผล
26-9-2013 ครูประจำวิชาส่งผลสอบ (ปพ.5) ที่สอบเมื่อ 23 ก.ย.56 งานวัดผล
26-9-2013 ครูประจำวิชาส่งผลสอบ (ปพ.5) ที่สอบนอกตาราง งานวัดผล
27-9-2013 ครูประจำวิชาส่งผลสอบ (ปพ.5) ที่สอบเมื่อ 24 ก.ย.56 งานวัดผล
27-9-2013 ครูประจำวิชาส่งผลการเรียนรายวิชาที่นักเรียน งานวัดผล
27-9-2013 ลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชา งานวัดผล
คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
1. วิชาการ เรื่อง คำสั่งศิลปหัตถกรรม 57 ระดับเขตฯ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2557 แก้ไขวันที่มุทิตาจิตนักเรียน
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2557
4. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานักเรียนรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
5. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกครูดีในดวงใจ
6. แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ
7. แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืน
8. แต่งตั้งผู้ตรวจเวรกลางคืน
9. แต่งตั้งเวรวันหยุดราชการของข้าราชการครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
10. แต่งตั้งผู้ตรวจเวรวัดหยุดราชการของข้าราชการครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

โครงการพิเศษ และแหล่งเรียนรู้
สารสนเทศโรงเรียน โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ
โครงการ EP โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
ERIC SEAR
AFS Intercultural Programs Thailand สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ศูนย์อาเซียน ศูนย์การเรียนรู้ไร้พรมแดน
ศูนย์วิทยบริการ มสธ. ศูนย์แนะแนว สพม. เขต 42
 
กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมจัดหางาน
บทเรียน Direct questions ครูวรพรรณ
สำนักงานผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มลริหารนโยบายและแผน
โปรแรกมจัดซื้อจัดจ้าง
ห้องเรียนพิเศษ
กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมจัดหางาน
ผลงานของครู
โทรทัศน์ครู
บทเรียน Direct questions ครูวรพรรณ


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 9-09-2014 13:40:24
ต.ปากน้ำโพ  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000
โทร. 0-5622-1207  แฟกซ์  0-5622-1207   ต่อ 201
Satri Nakhon Sawan School © 2012 . All rights reserved . Best view with 1024*768 screen display resolution