สตรีนครสวรรค์ 1 ใน 100 โรงเรียนคุณภาพสากล :: To make Satri Nakhonsawan one of top one hundred universal quality schools in Thailand.
:: สตรีนครสวรรค์ ::
:: กลุ่มสาระการเรียนรู้ ::
  • ข่าวประกาศ
  • คนเก่งศรีอัจฉราลัย
  • ปฏิทินการศึกษา

22-7-2013 หยุด วันอาสาฬหบูชา กลุ่มบริหารบุคคล
23-7-2013 หยุด วันเข้าพรรษา กลุ่มบริหารบุคคล

31-7-2013 ส่งบันทึกการอ่านเดือนกรกฎาคม 2556 ครูที่ปรึกษา
คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
1. มอบหมายหน้าที่ราชการให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มบริหารทั่วไป
2. แต่งตั้งคีณะกรรมการจัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ปี 57
3. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน "อัจฉราลัยเกมส์"
4. การจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
5. เสนอคำสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการให้ครูและบุคลากรในกลุ่มบริหารวิชาการ
6. ขอความอนุเคราะห์ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสวนพฤกษศษสตร์โรงเรียน 2557
7. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day
8. แต่งตั้งคณะกรรมการร้านค้าจำหน่ายอาหาร ร้านค้าสวัสดิการ และโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
9. แก้ไข เพิ่มเติมคำสั่งประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน ม.3 -ม.6
10. แก้ไข เพิ่มเติมคำสั่งประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน ม.1-ม.4

โครงการพิเศษ และแหล่งเรียนรู้
สารสนเทศโรงเรียน โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ
โครงการ EP โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
ERIC SEAR
AFS Intercultural Programs Thailand สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ศูนย์อาเซียน ศูนย์การเรียนรู้ไร้พรมแดน
ศูนย์วิทยบริการ มสธ. ศูนย์แนะแนวฯ นครสวรรค์
 
กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมจัดหางาน
สำนักงานผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มลริหารนโยบายและแผน
โปรแรกมจัดซื้อจัดจ้าง
ห้องเรียนพิเศษ
กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมจัดหางาน
ผลงานของครู
โทรทัศน์ครู
กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมจัดหางาน
 
 
 

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 15-07-2014 16:46:55
ต.ปากน้ำโพ  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000
โทร. 0-5622-1207  แฟกซ์  0-5622-1207   ต่อ 201
Satri Nakhon Sawan School © 2012 . All rights reserved . Best view with 1024*768 screen display resolution