สตรีนครสวรรค์ 1 ใน 100 โรงเรียนคุณภาพสากล :: To make Satri Nakhonsawan one of top one hundred universal quality schools in Thailand.
:: สตรีนครสวรรค์ ::
:: กลุ่มสาระการเรียนรู้ ::
  • ข่าวประกาศ
  • คนเก่งศรีอัจฉราลัย
  • ปฏิทินการศึกษา

"ท่องโลกวิทยาศาสตร์และหนังสือ สื่อสารสู่อาเซียน เรียนรู้วิถีความพอเพียง"
• "ท่องโลกวิทยาศาสตร์และหนังสือ สื่อสารสู่อาเซียน เรียนรู้วิถีความพอเพียง"
• ส.น.คว้ารางวัลการประกวดวาดภาพ
• ส.น.คว้ารางวัลชนะเลิศ ตอบปัญหากฏหมายเนื่องในวันรพี จ.พิษณุโลก
• โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ เป็นศูนย์การประชุมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการประชุมรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา
• ผอ.จุไรรัตน์ มณีรัตน์ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี ของ ร.ร.อุทัยวิทยาคม
• อบรม The Common European Framework of Reference for Languages “CEER”
• โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ศึกษาดูงานสภานักเรียน ส.น.
ข่าวอื่น ๆ ที่ผ่านมา
20-8-2013 ส่งรายชื่อนักเรียนเข้าแน่งขัน ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 63 ประจำปี 2556 ตั้งแต้่วันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2556 ได้ที่เว็บไซต์ www.sillapa.net กลุ่มบริหารวิชาการ

26-8-2013 26-30 สิงหาคม สัปดาห์ทัศนศึกษาของนักเรียนชุมนุม/ทุกระดับชั้น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
30-8-2013 ส่งบันทึกการอ่านเดือนสิงหาคม 2556 ครูที่ปรึกษา
คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานักเรียนรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
2. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกครูดีในดวงใจ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ
4. แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืน
5. แต่งตั้งผู้ตรวจเวรกลางคืน
6. แต่งตั้งเวรวันหยุดราชการของข้าราชการครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
7. แต่งตั้งผู้ตรวจเวรวัดหยุดราชการของข้าราชการครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
8. มอบหมายหน้าที่ราชการให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มบริหารทั่วไป
9. แต่งตั้งคีณะกรรมการจัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ปี 57
10. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน "อัจฉราลัยเกมส์"

โครงการพิเศษ และแหล่งเรียนรู้
สารสนเทศโรงเรียน โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ
โครงการ EP โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
ERIC SEAR
AFS Intercultural Programs Thailand สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ศูนย์อาเซียน ศูนย์การเรียนรู้ไร้พรมแดน
ศูนย์วิทยบริการ มสธ. ศูนย์แนะแนวฯ นครสวรรค์
 
กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมจัดหางาน
สำนักงานผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มลริหารนโยบายและแผน
โปรแรกมจัดซื้อจัดจ้าง
ห้องเรียนพิเศษ
กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมจัดหางาน
ผลงานของครู
โทรทัศน์ครู
บทเรียน Direct questions ครูวรพรรณ
 
 

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 20-08-2014 13:31:57
ต.ปากน้ำโพ  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000
โทร. 0-5622-1207  แฟกซ์  0-5622-1207   ต่อ 201
Satri Nakhon Sawan School © 2012 . All rights reserved . Best view with 1024*768 screen display resolution