สตรีนครสวรรค์ สรรค์สร้างคนดี มีวิชาความรู้ ก้าวสู่สากล บนความพอเพียง
:: สตรีนครสวรรค์ ::
:: กลุ่มสาระการเรียนรู้ ::

 

  • ข่าวประกาศ
  • คนเก่งศรีอัจฉราลัย

คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
1. คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบครูเวรประจำวัน เทอม 1 ปีการศึกษา 2559 
2. แต่งตั้งผู้ตรวจเวรวันหยุดราชการ (ตรวจเวรครูหญิง) 
3. แต่งตั้งเวรวันหยุดราชการของข้าราชการครู (เวรครูหญิง) 
4. แต่งตั้งเวรวันหยุดราชการของข้าราชการครู (เวรครูหญิง) 
5. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและเก็บเงินบำรุงการศึกษา 2559 
6. คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหัวหน้าคณะสี ปีการศึกษา 2559 
7. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปี2559 
8. แจ้งเตือนการเกิดอัคคีภัย หมอกควันและไฟป่า 
9. คำสั่งที่ปรึกษาเทอม 2 ปี 2558 
10. แต่งตั้งผู้อยู่เวรกลางคืน (เวรชาย) 

 

กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมจัดหางาน
กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมจัดหางาน


สำนักงานผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มลริหารนโยบายและแผน
โปรแรกมจัดซื้อจัดจ้าง
ห้องเรียนพิเศษ
กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมจัดหางาน
ผลงานของครู
โทรทัศน์ครู
 


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 26-05-2016 14:12:47
ต.ปากน้ำโพ  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000
โทร. 0-5622-1207  แฟกซ์  0-5622-1207   ต่อ 201
Satri Nakhon Sawan School © 2012 . All rights reserved . Best view with 1024*768 screen display resolution