สตรีนครสวรรค์ 1 ใน 100 โรงเรียนคุณภาพสากล :: To make Satri Nakhonsawan one of top one hundred universal quality schools in Thailand.
:: สตรีนครสวรรค์ ::
:: กลุ่มสาระการเรียนรู้ ::
  • ข่าวประกาศ
  • คนเก่งศรีอัจฉราลัย
  • ปฏิทินการศึกษา


คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
1. แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน ม.5 และ ม.2 ประจำปีการศึกษา2557
2. แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน ม.6 และ ม.3 ประจำปีการศึกษา2557
3. แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา2557
4. แต่งตั้งบุคคลปฏิับัติหน้าที่หัวหน้าระดับชั้นและรองหัวหน้าระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2557
5. การแต่งตั้งครูที่ปรึกษานักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
6. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีแสดงมุทิตาจิต "รดน้ำดำหัว"
7. แต่งตั้งเวรวันหยุดราชการของข้าราชการครู (ครูหญิง)
8. คำสั่งตรวจเวรวันหยุดราชการของข้าราชการครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
9. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืน
10. แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียน

โครงการพิเศษ และแหล่งเรียนรู้
สารสนเทศโรงเรียน โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ
โครงการ GEP โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
ERIC SEAR
AFS Intercultural Programs Thailand สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ศูนย์อาเซียน ศูนย์การเรียนรู้ไร้พรมแดน
ศูนย์วิทยบริการ มสธ. ศูนย์แนะแนวฯ นครสวรรค์
 
สำนักงานผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มลริหารนโยบายและแผน
โปรแรกมจัดซื้อจัดจ้าง
ห้องเรียนพิเศษ
กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมจัดหางาน
ผลงานของครู
โทรทัศน์ครู
 
 
 
 

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 23-04-2014 13:36:38
ต.ปากน้ำโพ  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000
โทร. 0-5622-1207  แฟกซ์  0-5622-1207   ต่อ 201
Satri Nakhon Sawan School © 2012 . All rights reserved . Best view with 1024*768 screen display resolution