สตรีนครสวรรค์ 1 ใน 100 โรงเรียนคุณภาพสากล :: To make Satri Nakhonsawan one of top one hundred universal quality schools in Thailand.
 
:: สตรีนครสวรรค์ ::
:: กลุ่มสาระการเรียนรู้ ::

 

  • ข่าวประกาศ
  • คนเก่งศรีอัจฉราลัย
  • ปฏิทินการศึกษา

ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้นม.4
• รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
• ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้นม.4
• ประชุมผู้ปกครอง และ ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นม.1
• การอบรมพัฒนาครู การเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคต "Change for Future"
• เรียนผู้ปกครอง !! การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
• ประชุมครู ครั้งที่ 3/2558
• อบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นร.ชั้นม.4
• อบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นร.ชั้นม.1
• ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 เพื่อเข้าเรียนชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2558
• คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2558
• ประกาศผลการสอบ ครูภาษาฝรั่งเศส
• ประกาศผลการสอบ ครูภาษาจีน
• มอบหมายหน้าที่ราชการให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติงานกลุ่มบริหารบุคคล
• คำสั่ง แต่งตั้งบุคคลปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าระดับชั้นและรองหัวหน้าระดับชั้น ปีการศึกษา 2558
• คำสั่ง แต่งตั้งครูที่ปรึกษานักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ข่าวอื่น ๆ ที่ผ่านมา
20-5-2013 วันที่ 20 - 22 พค.56 นักเรียนยื่นคำร้องขอเปลี่ยนกลุ่มการเรียน งานแนะแนว
23-5-2013 ครุผู้สอนส่งแผนการจัดการเรียนรู้ที่หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูผู้สอน
24-5-2013 หยุดวันวิสาขบูชา กลุ่มบริหารบุคคล

28-5-2013 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ที่หลุ่มบริหารวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระ
29-5-2013 พิจารณาเปลี่ยนแผนการเรียนของนักเรียน กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
29-5-2013 ตรวจสุขภาพประจำปี นักเรียน ชั้น ม.1,ม.4 งานอนามัย
30-5-2013 ตรวจสุขภาพประจำปี นักเรียน ชั้น ม.5,ม.6 งานอนามัย
31-5-2013 ส่งบันทึกการอ่านเดือนพฤษภาคม 2556 ครูที่ปรึกษา
31-5-2013 ตรวจสุขภาพประจำปี นักเรียน ชั้น ม.2,ม.3 งานอนามัย
คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
1. แต่งตั้งผู้ตรวจเวรวันหยุดราชการของข้าราชการครูโรงเรียนสตรีนครสวรค์
2. แต่งตั้งเวรวันหยุดราชการของข้าราชการครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
3. วิชาการ เรื่อง คำสั่งศิลปหัตถกรรม 57 ระดับเขตฯ
4. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2557 แก้ไขวันที่มุทิตาจิตนักเรียน
5. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2557
6. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานักเรียนรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
7. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกครูดีในดวงใจ
8. แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ
9. แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืน
10. แต่งตั้งผู้ตรวจเวรกลางคืน
11. แต่งตั้งเวรวันหยุดราชการของข้าราชการครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
12. แต่งตั้งผู้ตรวจเวรวัดหยุดราชการของข้าราชการครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
13. มอบหมายหน้าที่ราชการให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มบริหารทั่วไป
14. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน "อัจฉราลัยเกมส์"
15. การจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557

 
   
   
   
   
   
   
 

กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมจัดหางาน

กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมจัดหางาน

บทเรียน Direct questions ครูวรพรรณ
สำนักงานผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มลริหารนโยบายและแผน
โปรแรกมจัดซื้อจัดจ้าง
ห้องเรียนพิเศษ
กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมจัดหางาน
ผลงานของครู
โทรทัศน์ครู
 


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 22-05-2015 08:07:26
ต.ปากน้ำโพ  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000
โทร. 0-5622-1207  แฟกซ์  0-5622-1207   ต่อ 201
Satri Nakhon Sawan School © 2012 . All rights reserved . Best view with 1024*768 screen display resolution