โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ หน้าแรก หน้าแรกวิชาการ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สตรีนครสวรรค์ สรรค์สร้างคนดี มีวิชาความรู้ ก้าวสู่สากล บนความพอเพียง
แบบฟอร์ม การนิเทศการสอน

นางจันจิรา ดั่นเจริญ

 
1. แบบนิเทศการจัดการเรียนการสอน
2. แบบสรุปผลการนิเทศของกลุ่มสาระประจำภาคเรียน
3. ตารางกำหนดการนิเทศการสอนแต่ละกลุ่มสาระ
4. ปฏิทินการดำเนินงานนิเทศการจัดการเรียนการสอน
5. ตารางกรอกข้อมูลกำหนดการนิเทศของกลุ่มสาระ
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 
อาคาร 2 โอภาสรวี ชั้น 2 เลขที่ 312 ถ. สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 
โทร. 0-5622-1207 ต่อ 103 หรือ 151 แฟกซ์ 0-5622-1207 ต่อ 201 
Copy©2011-2012 Satri Nakhonsawan School. All right Reserved.