โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ หน้าแรก หน้าแรกวิชาการ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ภาระหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ บุคลากร กลุ่มบริหารวิชาการ ติดต่อเรา กลุ่มบริหารวิชาการ

 

สตรีนครสวรรค์ 1 ใน 100 โรงเรียนคุณภาพสากล
ผลงานทางวิชาการ
1.ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้และงานวิจัยในชั้นเรียน(คลิกโหลด)2558
2.ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้และงานวิจัยในชั้นเรียน(คลิกโหลด)2559
3.ผลงานเผยแพร่ทางวิชาการ เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา อักษรศิลป์หรรษา ท30217 ชั้น ม.5 อ.ธัญญณรัชกร ศิริยะชัย
4.เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์ ชุดที่ 1 (เบื้องต้น) โดย อ.นิชาพร เพชรพงษ์
5.แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์ ชุดที่ 6 (คำประพันธ์) โดย อ.นิชาพร เพชรพงษ์
6.เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม DesktopAuthor ชั้น ม.1 โดย อ.ศรีสุคนธ์ พุทธรักษา
7.เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน 5 รหัส ง23101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  โดย อ.อลงกรณ์ ราชคฤห์

 

กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 
อาคาร 2 โอภาสรวี ชั้น 2 เลขที่ 312 ถ. สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 
โทร. 0-5622-1207 ต่อ 103 หรือ 151 แฟกซ์ 0-5622-1207 ต่อ 201 
Copy©2011-2012 Satri Nakhonsawan School. All right Reserved.