โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ หน้าแรก หน้าแรกวิชาการ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ภาระหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ บุคลากร กลุ่มบริหารวิชาการ ติดต่อเรา กลุ่มบริหารวิชาการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สตรีนครสวรรค์ 1 ใน 100 โรงเรียนคุณภาพสากล
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ (คุณครูกัลยา)

 
- งานหลักสูตรและการสอน,งานจัดตารางสอน
- งานทะเบียนนักเรียน(งานตรวจสอบวุฒิ,งานเทียบโอนผลการเรียน,งาน GPA   งานบันทึกรายคาบ    งานรับนักเรียน,อื่นๆ)
- งานวัดประเมินผล,งานวัดและประเมินผลศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
- งานจัดสอบภายนอก
- งานเอกสารสิ่งพิมพ์
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 
อาคาร 2 โอภาสรวี ชั้น 2 เลขที่ 312 ถ. สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 
โทร. 0-5622-1207 ต่อ 103 หรือ 151 แฟกซ์ 0-5622-1207 ต่อ 201 
Copy©2011-2012 Satri Nakhonsawan School. All right Reserved.