โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ หน้าแรก หน้าแรกวิชาการ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ภาระหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ บุคลากร กลุ่มบริหารวิชาการ ติดต่อเรา กลุ่มบริหารวิชาการ

 

สตรีนครสวรรค์ 1 ใน 100 โรงเรียนคุณภาพสากล
กลุ่มงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านวิชาการ

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ (คุณครูธัญญณรัชกร)

 
- งานสารบรรณ
- งานแผนและงบประมาณ
- งานเลขานุการ
- งานพัสดุ,งานหนังสือเรียนฟรี
- งานสารสนเทศวิชาการ
- งานประชาสัมพันธ์วิชาการ
- งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

- งานส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามนโยบายจุดเน้นแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

  1.โรงเรียนมาตรฐานสากล

  2.การจัดการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน

  3.โครงการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

  4.โครงการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

  5.โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 
อาคาร 2 โอภาสรวี ชั้น 2 เลขที่ 312 ถ. สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 
โทร. 0-5622-1207 ต่อ 103 หรือ 151 แฟกซ์ 0-5622-1207 ต่อ 201 
Copy©2011-2012 Satri Nakhonsawan School. All right Reserved.