โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ หน้าแรก หน้าแรกวิชาการ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ภาระหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ บุคลากร กลุ่มบริหารวิชาการ ติดต่อเรา กลุ่มบริหารวิชาการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สตรีนครสวรรค์ 1 ใน 100 โรงเรียนคุณภาพสากล
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพวิชาการ

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ (คุณครูประสงค์)

 
- งานพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน (งานสอนเสริม/ปรับพื้นฐาน,แข่งทักษะ,อื่นๆ)
- งานนิเทศการศึกษา
- งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้,ห้องสมุดกลาง,ห้องสมุดกลุ่มสาระฯ,ห้องสมุด Resource    Center
- งานพัฒนาครูด้านวิชาการ
- งานสหวิทยาเขตอัจฉราลัย
- งานสำนักงานส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมตอนปลาย (สมป.)
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 
อาคาร 2 โอภาสรวี ชั้น 2 เลขที่ 312 ถ. สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 
โทร. 0-5622-1207 ต่อ 103 หรือ 151 แฟกซ์ 0-5622-1207 ต่อ 201 
Copy©2011-2012 Satri Nakhonsawan School. All right Reserved.