โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ หน้าแรก หน้าแรกวิชาการ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ภาระหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ บุคลากร กลุ่มบริหารวิชาการ ติดต่อเรา กลุ่มบริหารวิชาการ

 

สตรีนครสวรรค์ 1 ใน 100 โรงเรียนคุณภาพสากล
กลุ่มงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านวิชาการ

                      รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ (นางสมกมล วรรณทอง)

 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

- กิจกกรมพัฒนาผู้เรียน

  1.กิจกรรมแนะแนว

     1.1 งานนักเรียนเรียนร่วม

  2.กิจกรรมนักเรียน(ลูกเสือ,ยุวกาชาด,เนตรนารี และนศท.)

  3.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

 

กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 
อาคาร 2 โอภาสรวี ชั้น 2 เลขที่ 312 ถ. สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 
โทร. 0-5622-1207 ต่อ 103 หรือ 151 แฟกซ์ 0-5622-1207 ต่อ 201 
Copy©2011-2012 Satri Nakhonsawan School. All right Reserved.