สตรีนครสวรรค์ สรรค์สร้างคนดี มีวิชาความรู้ ก้าวสู่สากล บนความพอเพียง
:: สตรีนครสวรรค์ ::
:: กลุ่มสาระการเรียนรู้ ::

 

นโยบายและแผน

-----การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา-2561

-----มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน-2561

-----แบบฟอร์มการรายผลโครงการ-2560

-----แผนงานหลัก-นโยบาย-กลยุทธ์-2564

-----รายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความ งานจัดซื้อ/จ้างพัสดุ

-----บันทึกข้อความขออนุญาตดำเนินการตามกิจกรรม/งาน/โครงการ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 9-05-2024 12:15:52
ต.ปากน้ำโพ  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000
โทร. 0-5622-1207  แฟกซ์  0-5622-1207   ต่อ 201
Satri Nakhon Sawan School © 2012 . All rights reserved . Best view with 1024*768 screen display resolution